0

Sepetinizde 0 ürün bulunmaktadır.

Toplam
   
 
 
 
 
     

Milliyetçiliğimizin Temel Fikirleri
Milliyetçiliğimizin Temel Fikirleri
ISBN: 978-975-995-187-0, Türkçe, 2009, 224 sayfa, (13,5x21 cm2), kitap kağıdı.
  • Yazar:Cahit OKURER
  • Liste Fiyatı : 14.00 TL
  • 11.20 TL
  • Ürün İndirim Oranı :% 20
  • İndirimli Fiyatı :11.20 TL
    KAZANCINIZ :
  • Yayınevi :Dergah Yayınları
  • Stok Durumu :
Satışta
Adet

Ca­hit Oku­rer’i otuz do­kuz se­ne ön­ce ta­nı­dım. O za­man Yük­sek Mu­al­lim (Mek­te­bi) ta­le­be­si idi. Öğ­re­ti­min ve üni­ver­si­te­nin ruh­la­ra ga­ye ve emel aşı­la­ma­dı­ğı bir çev­re­de ide­ale su­sa­yan­lar­dan­dı. Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’nin ruh ver­mek şöy­le dur­sun, ede­bi­ya­tı da sev­dir­me­ği bir nes­lin ara­sın­da aç ru­hu­na sin­di­re­cek dâ­va arı­yor­du. Asil ve na­zik ta­vır­la­rı­nın giz­le­di­ği iş­ti­yak, bü­yük me­su­li­yet­le­ri yük­le­ne­cek bir var­lık ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor­du. Yal­nız­lı­ğı ken­di­si­ne ye­ter­li ola­bi­le­cek ve bü­yük ha­re­ket­le­re atı­la­cak gi­bi gö­rü­nü­yor­du. Mer­hum Rem­zi Oğuz Arık’ın o za­man ön­der ol­du­ğu Ana­do­lu dâ­va­sı­na gö­nül ve­ren­le­rin ara­sı­na, id­di­asız ve gös­te­riş­siz, sa­de sa­mi­mi­yet ta­şı­ran ka­rak­te­riy­le ka­rış­tı. Şah­sı­nı ve men­fa­atı dâ­va­ya fe­da ede­bi­len hal­le­riy­le çev­re­si onu ko­lay­ca bağ­rı­na bas­tı. Onu Mil­lî Mü­ca­de­le’den Cum­hu­ri­yet’e ge­çiş­te­ki bü­yük uçu­ru­mu an­la­ya­ma­yan bir genç­li­ğin ara­sın­da ta­nı­mış­tık. Rem­zi Oğuz’un ateş­li o âşık şah­si­ye­tin­de dâ­va­nın kut­sal­lı­ğı­nı kav­ra­dı. İyi bil­di ki ken­din­den is­te­nen şey, ide­al­den re­ali­te­ye, fi­kir­den ha­re­ke­te ge­çer­ken fi­re ver­me­mek, ön­ce­ki­le­rin aç­tı­ğı uçu­ru­mu bir da­ha ya­rat­ma­mak­tı. Ca­hit, bu ta­ah­hü­dü nü­ma­yiş­siz ve kar­şı­lık­sız, en asi­lâ­ne ka­bul eden­ler­den­di. Ru­hu­nun bü­yük­lü­ğü, ha­re­ket­le­rin­de­ki te­va­zu­dan ta­şı­yor­du. Hiz­met eh­li bir in­san ol­du­ğu­nu az za­man­da ta­nıt­tı. Ba­kış­la­rın­da, men­fa­at ara­yı­cı ger­çek­le­re te­nez­zül et­me­yen cö­mert bir asa­let var­dı. Ger­çek­ten ken­di­si­ne ema­net tes­lim edi­le­bi­le­cek bir in­san­dı.
 
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
5.6 TL 11 TL
3.73 TL 11 TL
2.8 TL 11 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

YORUMLARA GÖZ ATIN
BENZER ÜRÜNLER
% 35
Oğuz Boyları
ISBN: 978-625-783-400-1, Türkçe, 2020, 1440 sayfa, (16x24 cm2), Kitap Kapağı.
200.00 TL
130.00 TL+KDV
% 15
Çağdaş Türk Dünyası
ISBN: 978-625-4023-25-5, Türkçe, 2020, 440 sayfa, (16x23 cm2), 1. hamur kağıt.
44.00 TL
37.40 TL+KDV
% 35
Misyonerlik Ve Evanjelizm
ISBN: 978-625-783-404-9, Türkçe, 2020, 224 sayfa, (13,5x21 cm2), Kitap Kapağı, 60 gram Enso.
25.00 TL
16.25 TL+KDV
% 15
Milli Edebiyat Dönemi Roman Okumaları
ISBN: 978-605-789-836-4, Türkçe, 2019, 486 sayfa, (13,5x21 cm2), Kitap kağıdı
40.00 TL
34.00 TL+KDV
% 20
Modernitenin Cinsiyeti
ISBN: 978-625-700-505-0, Türkçe, 2020, 325 sayfa, (13,5x21 cm2), Kitap kağıdı
35.00 TL
28.00 TL+KDV
% 30
Antropolojide Tarih ve Teori
ISBN: 978-605-171-900-9, Türkçe, 2020, 320 sayfa, (13,5x21 cm2), Kitap kağıdı
32.00 TL
22.40 TL+KDV
% 15
Dünya Edebiyatı Araştırmaları
ISBN: 978-605-033-020-5, Türkçe, 2019, 480 sayfa, (16x23,5 cm2), Kitap kağıdı
46.00 TL
39.10 TL+KDV
% 15
Türk Dünyası Kültür Başkentleri
ISBN: 978-625-402-264-7, Türkçe, 2020, 532 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
48.00 TL
40.80 TL+KDV
% 30
Doğa Tasarımı
ISBN: 978-605-314-424-3, Türkçe, 2020, 208 sayfa, (13,5x21,5 cm2), Kitap kağıdı
25.00 TL
17.50 TL+KDV
% 30
Varoluşçuluk Fenomenoloji Ontoloji
ISBN: 978-605-314-440-3, Türkçe, 2020, 272 sayfa, (13,5x21 cm2), Kitap kağıdı
33.00 TL
23.10 TL+KDV
% 10
Tarihten Geleceğe İletişim Teknolojileri
ISBN: 978-605-787-749-9, Türkçe, 2020, 304 sayfa, (16x24 cm2), Kitap kağıdı
30.00 TL
27.00 TL+KDV
% 35
Ölümsüzlüğe Giden Yol
ISBN: 978-994-418-029-0, Türkçe, 2017, 208 sayfa, (13,5x21 cm2), Kitap kağıdı
37.00 TL
24.05 TL+KDV
% 35
Şer Güçleri ve Karanlık Orduları
ISBN: 978-994-418-019-1, Türkçe, 2009, 159 sayfa, (13,5x21 cm2), Kitap kağıdı
29.00 TL
18.85 TL+KDV
% 38
Koruyucu Meleğiniz Sizi Bekliyor
ISBN: 978-975-831-270-2, Türkçe, 2012, 220 sayfa, (13,5x21 cm2), kitap kağıdı.
27.00 TL
16.74 TL+KDV
% 38
Kutsal Makine Beyin
ISBN: 978-975-831-278-8, Türkçe, 2014, 195 sayfa, (13,5x21 cm2), kitap kağıdı.
29.00 TL
17.98 TL+KDV